Základná škola Dunajská Lužná

škola

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 • Školská 257
 • 900 42 Dunajská Lužná
 • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
 • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Vážení rodičia,

oznamujem Vám, že v dňoch od 25.4.2015 do 29.4.2015 budem vyplácať dopravné za apríl, máj, jún 2015 žiakom, ktorí majú na dopravné nárok.

Žiaci z Rovinky dostanú 31,86 € a žiaci z Miloslavova 37,76 €.

S pozdravom Hrajnohová, tajomníčka školy

 

Dňa 20.5.2015 žiaci piateho a  šiesteho ročníka navštívili ÚĽUV v Bratislave. Počas  akcie boli žiaci rozdelení na dve skupiny. Šiestaci najprv navštívili pamätník Slavín, kde im bol vysvetlený význam pamätníka. Deti zaspomínali na zosnulých vojakov počas druhej svetovej vojny, ktorí položili životy za oslobodenie našej vlasti.

Potom sme sa presunuli do Poľského inštitútu, kde nás lektorky oboznámili s originálnymi čipkami pochádzajúcimi z Poľska. Bola im predstavená výšivka, ktorá je najväčšia na svete a je zapísaná v Ginessovej knihe rekordov. Rodáčky z oblasti Konica predstavili originálne ľudové krajky s typickými prírodnými vzormi. Poskytli žiakom možnosť vyskúšať si ručné - háčkované práce.

Pri návšteve ÚĽUV-u pracovníčky rozdelili žiakov do drotárskej, textilnej a košíkarskej dielne. Žiaci mali možnosť pracovať pod vedením lektorov v dielňach, kde všetci ručne vyrábali bábiky zo šúpolia, srdiečka z drôtu, náramky z textílií. Žiaci mali veľmi pozitívnu reflexiu na tvorbu v dielňach, pracovali s chuťou a radosťou. Tešili sa v pekných výrobkov, ktoré si odniesli domov.

Pri rozlúčke nešetrili chválou ani pracovníčky ÚĽUVu. Boli so správaním a pracovným nasadením našich žiakov veľmi spokojné.

Mgr. Barbora  Brodzianska

Dňa 29.4.2015 som zrealizovala aktivitu s mojou triedou 2. C formou besiedky - Deň knihy.  Na hodinu SJ a čítania si deti priniesli ľubovoľnú obľúbenú knihu, ktorú v priebehu posledného mesiaca čítali. Každý žiak svoju knihu predstavil a stručne prerozprával jej obsah. Z najzábavnejšej knihy sme si nakoniec prečítali krátky úryvok. V závere besiedky deti dostali sladkú odmenu – pohostenie.

Cieľom aktivity bola motivácia detí k častejšiemu čítaniu kníh.

Triedna učiteľka: Mgr. Mária Jakubcová

Aktivity 2.C v apríli, Základná škola v Dunajskej Lužnej

Dňa 16.4.2015  1.A a 1.B išli na návštevu  do RTVS. Nevedeli sme čo nás čaká, ale veľmi sme sa tešili. Na vrátnici si nás prišiel vyzdvihnúť pán Ceizel , ktorý návštevu inicioval, a tam sa začala naša púť. Videli sme nové štúdio,  strižňu, kostýmerňu so 60 tisícimi kostýmami. Najviac nás zaujala skúška  seriálu pre deti, kde 7 trpaslíkov deťom zábavnou formou vysvetľuje a ukazuje svet.

Ten čas nám tam rýchlo preletel. Po troch hodinách sme prišli domov plný zážitkov z objavenia nového sveta, ktorý sa vola televízia.

Ďakujeme pán Ceizel.

Katarína Móriczová, triedna učiteľka 1.B

Vo štvrtok 16. apríla 2015 sa v našej škole konalo školské kolo 25. ročníka speváckej súťaže Slávik Slovenska 2015. V žičlivej atmosfére vytvorenej účinkujúcimi i divákmi, v príjemnom prostredí 5.B triedy, sme si vypočuli vyše „dvadsiatky“ pekných  speváckych výkonov.

Tento rok sa súťažilo v troch vekových kategóriách. Spevavé výkony pozorne počúvali a hodnotili pani učiteľky, ktoré v ZŠ učia hudobnú výchovu: E. Lauková, D. Pokorná, M. Šaláková. Spevom a talentom zúčastnených detí boli pani učiteľky nesmierne potešené, o to náročnejšie sa im rozhodovalo o víťazoch.

Výsledky školského kola Slávik Slovenska 2015 sú nasledovné:

 • V I. kategórii (žiaci 1.- 3.ročníkov) zvíťazila Malenka Volný z 2.A, na druhom mieste sa umiestnil Hugo Platek z 2.B, tretie miesto obsadila Jasmínka Luptáková z 1.D triedy.
 • V II. kategórii (žiaci 4.- 6.ročníkov) si vavrín víťazstva odniesla Hana Mária Volný z 5.C, s následným postupom do okresného kola v Senci (12. máj 2015) . O druhé miesto sa podelili Alžbetka Svetlanská z 5.C a Viktória Lamperová z 5.B. Tretie miesto si vyspievala Eliška Svetlanská zo 4.B triedy.
 • V III. kategórii (žiaci 7.-9.ročníka) sa na prvom mieste zaslúžene umiestnila Petra Horváthová zo 7.A. Vo svojej kategórii bola síce jedinou súťažiacou, no o to viac si jej kvalitný výkon interpretácie piesne Limbora, limbora ceníme :).

Tešíme sa do spievania na ďalší školský rok, keď sa pospolu stretnú všetci SLÁVICI v našej škole. Obdiv a uznanie totiž patrí nielen víťazom, ale aj všetkým zúčastneným, ktorí majú spev v srdci :).

V období pred  štyrmi rokmi bola v testovaní žiakov 9. ročníka naša škola výsledkami nad rámec celoslovenského priemeru. Presne pred štyrmi rokmi dokonca medzi desiatimi najlepšími na Slovensku, čo nás napĺňalo radosťou z výsledkov a rodičov spokojnosťou, že deti dostanú slušné základy. Aj učiť bolo pre nás pedagógov radosťou, pretože žiaci mali o učenie záujem.

Napriek tomu, že skladba pedagogického zboru sa nemení, a príprava zo strany učiteľov je v rozsahu ako kedysi, odvtedy tápeme v hodnotení okolo  celoslovenského priemeru, ba až pod ním. Rodičia, ktorí nepoznajú pozadie celého problému, si v kuloároch šepkajú, čo sa deje. Nielen oni chcú poznať dôvody. Rovnako aj vedenie školy hľadalo a  hľadá odpovede. Na podnet učiteľov aj rady školy som  výsledky testovania  podrobila dôkladnému rozboru, navštívila som školský archív, porovnávala jednotlivé roky, skladbu žiakov, skladbu pedagógov.

Pri analýze  stavu som zistila, že príčinou slabých výsledkov je veľký odliv žiakov do gymnázií v priebehu druhého stupňa /hlavne v piatom ročníku do osemročných gymnázií a v ôsmom ročníku do bilingválnych/. Takto nám v každom ročníku  odchádza okolo 16 až 20 lídrov s výborným prospechom. Testovania sa potom zúčastňujú iba žiaci s prospechom priemerným a slabším. Od týchto žiakov nemožno očakávať výborné výsledky, iba výsledky primerané ich schopnostiam – teda priemerné a slabšie než priemerné.

Dňa 18. marca 2015 sa konalo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Súťaže sa zúčastnilo spolu dvanásť najlepších recitátorov z 3. a 4.ročníka. Porota mala rozhodovanie veľmi ťažké, lebo úroveň bola tento rok veľmi vysoká. Nakoniec boli ocenení títo žiaci:

Kategória tretí ročník:

1. miesto - Lukáš Krčmár 3.C    
2. miesto - Kristína Starečeková 3.B
3. miesto - Laura Hideghéty 3.A a Barbora Chovancová 3.B

Kategória štvrtý ročník:

1. miesto - Sofia Šímová 4.C
2. miesto - Nina Zrníková 4.A a Ema Jakubcová 4.C
3. miesto - Jonáš Stareček 4.A

Špeciálne ocenenie Cenu poroty získal Roman Sudor zo 4.B.

Vážení rodičia, na webovej stránke ZŠ Dunajská Lužná v časti „ Zápis detí do 1. ročníka“ je  uvedený zoznam  prijatých žiakov do 1. ročníka ZŠ Dunajská Lužná v školskom roku 2015/2016.

Za zoznamom je uvedené, kde a akým  spôsobom si môžete  rozhodnutia o prijatí prevziať.

Dňa 15.4.2015 z dôvodu testovania žiakov 9. ročníka a povinností pedagógov pri jeho zabezpečovaní majú žiaci II. stupňa vyhlásené riaditeľské voľno. Žiaci I. stupňa majú vyučovanie v plnom rozsahu.
Pedagógovia sú v daný deň na základe legislatívy zabezpečujúcej objektívne monitorovanie poverení úlohami:

 • koordinátora testovania,
 • administrátorov v jednotlivých testovaných skupinách,
 • vykonávajú dozory v zbernej triede a na chodbách počas celého testovania,
 • sú vyslaní ako kontrolný dohľad do vopred určených škôl v regióne.

PaedDr. Iveta Slobodníková, riaditeľka školy

Po testovaní žiakov 9. ročníka dňa 15.4.2015 idú žiaci 9. ročníka domov. Žiaci sú odhlásení z obeda. Kto má záujem o stravovanie v daný deň, musí sa individuálne prihlásiť u vedúcej školskej jedálne.

Aktuálne fotogalérie

Kalendár podujatí a prázdnin

  CP by PSD TO HTML

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 8:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 20 min.
4. 10:45 - 11:30 10 min.
5. 11:40 - 12:25 5 min.
6. 12:30 - 13:15 20 min.
  Miloslavov - 13:34, 14:06
7. 13:35 - 14:20 5 min.
8. 14:25 - 15:10  
  Miloslavov - 115:29, 16:46
Kalinkovo - 15:08, 16:28

Obedňajšie prestávky

 11:30 - 11:50 20 min. (ZUŠ, krúžky)
 12:25 - 12:45  20 min. (ZUŠ, krúžky)
 13:15 - 13:35  20 min. (ZUŠ, krúžky, ďalšie vyučovanie)