Základná škola Dunajská Lužná

škola

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 • Školská 257
 • 900 42 Dunajská Lužná
 • tel.: 02/45980 229, 0911 444 355
 • e-mail: slobodnikova@zsdulu.edu.sk

Po testovaní žiakov 9. ročníka dňa 15.4.2015 idú žiaci 9. ročníka domov. Žiaci sú odhlásení z obeda. Kto má záujem o stravovanie v daný deň, musí sa individuálne prihlásiť u vedúcej školskej jedálne.

Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na konzultačné triedne schôdzky ZRPŠ, ktoré sa uskutočnia dňa 8.4.2015 od 16,30 do 18,00 hod. v jednotlivých triedach. Cieľom stretnutia bude rozbor výchovných a vzdelávacích výsledkov žiakov v úsilí zabezpečiť čo najlepší prospech žiakov 2. polroku školského roka.

Trieda 4.A na elokovanom pracovisku má schôdzku od 15,30 do 17,30 hod., aby mali rodičia dostatočný  čas na presun na schôdzku ZRPŠ ďalších svojich detí do kmeňovej školy.

V dňoch 16. – 19.3.2015 som zrealizovala aktivitu s mojou triedou 2. C v rámci projektu Deň vody.  V deň, kedy sme mali  prírodovedu, žiaci prišli oblečení v modrom a niektorí si pomaľovali tvár modrými farbami. Na pitie si všetci priniesli namiesto sladkých nápojov čistú vodu. Na hodine SJ žiaci vypracovali PL s témou Význam vody pre človeka. Na hodine MAT žiaci vypracovali PL pod názvom Vodná matematika. Na hodine VV žiaci nakreslili ako vnímajú význam vody pre život a následky znečisťovania prírody. Z výtvarných prác vznikli šupiny, ktorými sme olepili veľkú rybu.

Deti si aktivitu užili a s výsledkom svojej práce boli veľmi spokojní. Uvedomili si význam vody pre život človeka a aj nasledujúce dni si na vyučovanie priniesli na pitie čistú vodu.

Trieda: 2. C
Triedna učiteľka: Mgr. Mária Jakubcová

Zhodnotenie aktivity 2. C triedy Základnej školy v Dunajskej Lužnej

Vážení rodičia,

oznamujem Vám, že v dňoch od 23.3.2015 do 27.3.2015 budem vyplácať dopravné za január, február a marec 2015 žiakom, ktorí majú na dopravné nárok.

Žiaci z Rovinky dostanú 28,62 € a žiaci z Miloslavova 33,92 €.

S pozdravom Hrajnohová, tajomníčka školy

Okresné kolo dejepisnej olympiády sa konalo dňa 12.2.2015 v priestoroch ZŠ Tajovského v Senci. Z našej školy sa zúčastnilo 7 súťažiacich v kategóriách C /9.ročník/. D /8.ročník/, E /7.ročník/, F /6.ročník/.

V kategórii F sa na prvom mieste umiestnil žiak našej školy Jakub Levčík zo 6.B a Laura Sandrine Leubner zo 6.A sa umiestnila na deviatom mieste.

V kategórii E sa na druhom mieste umiestnil Dann Mosný zo 7.B a postupuje aj do krajského kola DO v Bratislave, Rebeka Orbanová zo 7.A sa umiestnila na peknom štvrtom mieste.

V kategórii D sa na ôsmom mieste umiestnila Anna Budinská a na deviatom mieste Karolína Kišacová, obe z 8.B triedy. V tejto kategórii boli veľmi náročné testové otázky a nezodpovedali veku súťažiacich.

V kategórii C nás reprezentoval Dominik Daniel z 9.A triedy a obsadil 10. miesto.

Testové otázky presahovali vedomosti získané na hodinách dejepisu a všetci súťažiaci museli venovať veľa svojho voľného času príprave na olympiádu, za čo im patrí naše uznanie.

Na príprave žiakov a organizácii olympiády sa spoločne podieľali Mgr.Eva Érseková, Mgr.Helena Ďurošová a Mgr.Katarína Ambrusová.  

Okresné kolo geografickej olympiády sa konalo dňa 5.2.2015 v priestoroch ZŠ Tajovského v Senci. Z našej školy sa zúčastnilo 5 súťažiacich v kategóriách G /5. ročník/ a F /6. a 7. ročník/.

V kategórii G sa Linda McDonnel z 5.A triedy umiestnila na 16. mieste.

V kategórii F sa na 3. mieste umiestnil Dann Mosný zo 7.B triedy a Lukáš Rehák zo 6.B triedy obsadil 5. miesto. Obidvaja boli úspešnými riešiteľmi. Jakub Levčík sa umiestnil na 7. mieste a Andrej Klč na 22. mieste. Obaja sú žiakmi 6.B triedy.

V tomto školskom roku sa zmenila organizácia olympiády. Vytvorili sa len 3 kategórie. Žiaci 6. a 7. ročníka vytvorili jednu kategóriu a žiaci 8. a 9. ročníka tiež jednu spoločnú kategóriu. Iba žiaci 5. ročníka majú samostatnú kategóriu. Takáto kategorizácia znevýhodňuje niektorých žiakov, pretože testy obsahujú aj učivo vyšších ročníkov. Preto žiaci museli venovať veľa svojho voľného času príprave. Všetkým patrí naše uznanie.

Na príprave žiakov a organizácii olympiády sa podieľali učitelia geografie RNDr. Peter Paľaga a Mgr. Zuzana Petrášová.

 

Vážení rodičia,

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava z dôvodu vysokej chorobnosti detí nariadil v  dňoch od 20.2.2015 /piatok/ do 24.2.2015 /utorok/ chrípkové prázdniny. V týchto dňoch nesmie fungovať ani školský klub detí. Nástup do školy je v stredu 25.2.2015. Žiaci sú počas prázdnin zo stravovania v školskej jedálni hromadne odhlásení.

Chorobnosť detí napriek riaditeľskému voľnu, ktoré som vyhlásila v úsilí predísť šíreniu choroby, každý deň narastala. Dnes, t. j. vo štvrtok,  dosiahla na 1. stupni až 50%. Celkove percento chorobnosti v celej škole je 41% , čo je dôvod na uzavretie školy.

Všetci  zamestnanci školy budú chodiť do práce a budú riešiť administratívne práce a práce, ktorými ich poverí vedenie školy.

Viem, že toto rozhodnutie RÚVZ Vám spôsobí problémy so starostlivosťou o Vaše ratolesti, ale vyhlásenie chrípkových prázdnin je nevyhnutné z dôvodu ďalšieho šírenia nákazy.

Školský bufet bude počas chrípkových prázdnin v prevádzke pre tých, ktorí budú mať záujem o objednávku pizze.

S pozdravom Iveta Slobodníková, riaditeľka školy

Vážení rodičia,

zvýšená absencia žiakov i pedagógov po návrate do školy po poslednom predĺženom  víkende nás prinútila obrátiť sa na Regionálny ústav verejného zdravotníctva v Bratislave o ich vyjadrenie, ako postupovať.

Na základe ich odporúčaní od stredy  18. 2. do piatka 20. 2.2015  sa skracujú vyučovacie hodiny na 20 minút. Vyučovanie sa skončí po štvrtej vyučovacej hodine  na 1. aj 2. stupni. Všetky krúžky aj hromadné akcie sú zrušené.

Školský klub bude fungovať v bežnom režime. Pokiaľ  si však viete zabezpečiť, aby  Vaše dieťa v klube nemuselo v týchto kritických dňoch tráviť čas, odporúčame Vám, aby ste to v záujme detí i nás všetkých urobili, aby sme zamedzili šíreniu nákazy.
Zároveň vás žiadam, aby ste do školy neposielali infikované deti, ktoré sú zdrojom šírenia nákazy. Ide o žiakov s nádchou a kašľom.

V prípade, že toto opatrenie nepomôže a chorobnosť bude naďalej dosahovať kritickú hranicu Regionálny úrad verejného zdravotníctva  v Bratislave vyhlási karanténu. O tejto skutočnosti vás budeme včas informovať mailovou cestou.

Za pochopenie ďakujem.
S pozdravom  Iveta Slobodníková, riaditeľka školy

Vážení rodičia a priatelia školy,

dovoľte mi, aby som sa  v mene žiakov našej školy poďakovala všetkým, ktorí v minulom školskom roku odovzdali 2% z dane združeniu ZRPŠ pri ZŠ Dunajská Lužná.

Za získané prostriedky  sme nakúpili zámkovú dlažbu na chodník do nového bloku E, ktorý sa zrealizuje ihneď po dokončení stavebných úprav.  Rovnako  po dostavbe zabezpečíme inštalovanie altánku pre deti, kde sa budú môcť doobeda učiť  a popoludní v ŠKD hrať počas letného obdobia.

V tomto roku o použití finančných prostriedkov rozhodne ZRPŠ v spolupráci s vedením školy  /financovanie zaujímavých aktivít pre žiakov, materiálno-technické vybavenie nového bloku školy – nábytok, tabule, interaktívna tabuľa, nástenky, šatňové skrinky a pod./.
Vedenie školy v minulosti vždy použilo finančné prostriedky na to, čo prisľúbilo rodičom vybudovať alebo zakúpiť.

Z uvedených dôvodov  by som Vás chcela požiadať, keby ste i v tomto roku mohli venovať 2% z dane nášmu občianskemu združeniu:

ZRPŠ pri ZŠ Dunajská Lužná
IČO: 36065196  sídlo: Školská 257, 90042 Dunajská Lužná

V prípade Vašej ochoty je potrebné postupovať nasledovne:

 1. Ak je daňovník fyzická osoba, ktorá samostatne podáva daňové priznanie (živnostník), vypisuje údaje o združení v kolónke o poukázaní 2% z dane priamo v daňovom priznaní, ktoré pošle na príslušný  daňový úrad do 31.marca 2015
 2. Ak je daňovník zamestnanec, je potrebné:
  1. vypísať tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane  z príjmov...“
  2. priložiť „Potvrdenie o zaplatení dane“, toto získate u zamestnávateľa, ktorý vykonal ročné zúčtovanie preddavkov.
  3. najneskôr do 30. apríla 2015 je potrebné poslať obe tlačivá daňovému  úradu  v mieste Vášho bydliska.

Pozn.: Do kolónky rok sa píše 2014.

V prípade záujmu Vám potrebné tlačivá môžeme poslať prostredníctvom žiakov, alebo si ich môžete stiahnuť priamo na našej stránke - Tlačivo 2% dane (PDF, 78 KB)
Za porozumenie, ochotu a vynaložené úsilie vopred veľmi pekne ďakujeme.

Eva Marková, predsedníčka ZRPŠ
Ing. Eugen Oltus, predseda rady školy
PaedDr. Iveta Slobodníková,  riaditeľka školy

Viete prečo existuje medzinárodné čislo 112? Pretože 11.2. je Svetový deň chorých a v tento deň si pripomíname všetkých nevyliečiteľne chorých ľudí na svete.

1.B v tento deň spoznala dvoch úžasných ľudí - pani doktorku MUDR. Hideghétyovú a záchranára pána Pavelku. Hovorili  nám o tom, ako si máme chrániť to najcennejšie - zdravie. Ukázali nám vybavenie sanitky a v triede sme sa učili poskytovať prvú pomoc.  

Srdečne ďakujeme za ochotu oboznámiť deti so svojou náročnou prácou a za príjemné strávené chvíle.

Mgr. Móriczová

Záchranári v škole

Aktuálne fotogalérie

Kalendár podujatí a prázdnin

  CP by PSD TO HTML

Zvonenia

 hodinaprestávka
1. 7:50 - 3:35 10 min.
2. 8:45 - 9:30 10 min.
3. 9:40 - 10:25 20 min.
4. 10:45 - 11:30 10 min.
5. 11:40 - 12:25 5 min.
6. 12:30 - 13:15 20 min.
  Miloslavov - 13:34, 14:06
7. 13:35 - 14:20 5 min.
8. 14:25 - 15:10  
  Miloslavov - 115:29, 16:46
Kalinkovo - 15:08, 16:28

Obedňajšie prestávky

 11:30 - 11:50 20 min. (ZUŠ, krúžky)
 12:25 - 12:45  20 min. (ZUŠ, krúžky)
 13:15 - 13:35  20 min. (ZUŠ, krúžky, ďalšie vyučovanie)