Rekonštrukčné práce v základnej škole

Posledný školský deň si žiaci okrem vysvedčení odniesli domov aj odmeny za úspešnú reprezentáciu školy v rôznych súťažiach. Tento slávnostný deň nebol však posledným pre učiteľov. Zdalo by sa, že s odchodom žiakov a vyučujúcich za zaslúženým oddychom, školský areál celkom osirie. Opak bol pravdou.

Čítaj celý článok

Všetky budovy prešli veľkým „prázdninovým“ upratovaním a čiastočnou rekonštrukciou.  V A – bloku aj v B – bloku boli nainštalované nové žalúzie. V B – bloku vo veľkej počítačovej triede bol osadený kazetový strop a svietidlá, vyrovnané podlahy, položené nové PVC.  V malej aj veľkej počítačovej triede bolo vykonané káblovanie. Niektoré priestory boli vynovené maľovkami,  lavičky v C-bloku boli nanovo natreté.  Spoľahlivá firma In-kanál nám dokázala prečistiť zanesenú kanalizáciu.

Daždivé počasie spôsobilo škody telocvični. Nevyhnutne bolo potrebné odčerpať vodu zo zatopeného suterénu, vymaľovať vstupnú chodbu, zatopenú učebňu a natrieť lavičky. Všetky práce boli zvládnuté na jednotku, takže žiaci v novom školskom roku môžu opäť cvičiť a učiť sa s nadšením.

O areál školy sa mimoriadne ochotne postaral pán školník Štefan Harušťák. Neprehliadnuteľné a esteticky pôsobivé sú udržiavané trávnaté plochy, orezané stromy, upravené kríky, opravené poškodené lavičky a stoly. Pomocnú ruku k dielu priložili aj zahraniční študenti, ktorí pomohli pri úprave kríkov a zelene.

V novom školskom roku 2014/2015 bude mať naša Základná škola aj elokované pracovisko, kde už v lete boli objednané lavice a kúpené dve prenosné tabule. 

Pracovné leto v Základnej škole v Dunajskej Lužnej pod taktovkou pani riaditeľky PaedDr. Ivety Slobodníkovej sa skončilo. Obrazne povedané, pretože posledný augustový týždeň sa celý učiteľský zbor pripravuje na začiatok školského roka. Pani riaditeľka sama k tomu dodáva: „ Chcem poďakovať všetkým zúčastneným, ktorí počas letných dní prispeli k vylepšeniu, skrášleniu a skvalitneniu školského prostredia, tak nevyhnutného, pre pokojnú a kvalitnú výučbu žiakov. Pani tajomníčka Mária Hrajnohová, Mgr. Jana Škrhová, pani zástupkyňa Mária Plačková, aj to sú ľudia, ktorí v letnom období pracovali s vysokým nasadením pre dobro veci. Verím, že všetkých nás spoločne čaká ďalší úspešný a radostný školský rok.“

Mgr. Dagmar Pokorná


Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015

Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 sa uskutoční 2. septembra 2014 v areáli ZŠ na asfaltovom ihrisku o 8,00 hod.

Čítaj celý článok

Triedni učitelia si žiakov vyzdvihnú na školskom dvore. Budú mať v rukách tabuľky s označením tried. Žiadame rodičov budúcich prváčikov, aby ponechali svoje deti v starostlivosti triednych učiteľov a pozorovali slávnostné zhromaždenie v priestoroch na chodníku za  triedou svojich detí.
V prípade nepriaznivého počasia sa otvorenie uskutoční v jednotlivých triedach. 
Žiaci elokovaného pracoviska sa zúčastnia slávnostného zhromaždenia dňa 2.septembra  tiež v priestoroch ZŠ. V prípade nepriaznivého počasia sa trieda 2.A zhromaždí v učebni v A- bloku na prvom poschodí nad dievčenskými toaletami. Trieda 4.A sa zhromaždí v učebni na prvom poschodí nad chlapčenskými toaletami.
Tešíme sa na stretnutie!
PaedDr. Iveta Slobodníková, riaditeľka školyElokované pracovisko ZŠ Dunajská Lužná

Organizácia vyučovania tried v MKS Dunajská Lužná

Čítaj celý článok

Milí rodičia,

všetci dobre viete, že z kapacitných dôvodov sme boli nútení presunúť dve triedy na elokované, teda vysunuté pracovisko, do budovy Miestneho kultúrneho strediska v Dunajskej Lužnej.
Do týchto priestorov sme presunuli tie triedy, v ktorých učí pedagóg maximum predmetov. Žiakov 1. ročníka sme z pochopiteľných dôvodov ponechali v priestoroch ZŠ a žiaci 2. stupňa majú striedanie pedagógov, takže do MKS sa rozhodovalo medzi triedami 2. až 4. ročníka.
Do priestorov MKS budú dočasne presunuté triedy 2.A Mgr. Dariny Kováčovej a 4.A Mgr. Sone Jáchimovej.
2.A sa bude učiť v priestoroch bývalej kováčskej galérie a 4.A v priestoroch knižnice.

Žiaci budú mať k dispozícii nové lavice aj stoličky. Miesto klasických tabúľ budú písať na keramické prenosné tabule, písať sa bude fixami. V dohľadnom čase sa do jednej z tried nainštaluje interaktívna tabuľa kvôli informatickej výchove a tiež, aby mali deti možnosť využívať moderné metódy vyučovania.

Žiakom sme zabezpečili stravovanie v priestoroch MKS, kde im bude obed dovezený  priamo zo školskej jedálne. Obedy bude vydávať zamestnanec školskej jedálne, ktorý je držiteľom zdravotného preukazu. V MKS sa budú stravovať žiaci ŠKD aj žiaci, ktorí do ŠKD nechodia, ale o stravu majú záujem. Jedlo sa bude konzumovať v priestoroch tzv. baru, kde je priestorové vybavenie i potrebný riad. Obedy sa budú vydávať počas obedňajšej prestávky, preto musíme žiakom čiastočne upraviť rozvrh. 

Veľké prestávky i telesnú výchovu budú žiaci tráviť vo vnútornom dvore alebo v sálach.

Popoludní bude  pre deti k dispozícii jedno oddelenie školského klubu. Zastrešovať ho bude pani vychovávateľka Revická. ŠKD  v priestoroch MKS bude fungovať od skončenia vyučovania predbežne do 15,00 hod.,  v prípade veľkého počtu detí do 17,00 hod. Ak bude  po 15,00 hod. v oddelení málo detí,  zvyšok oddelenia sa spolu s vychovávateľkou presunie do priestorov ZŠ.

Žiaci, ktorí nebudú navštevovať školský klub detí, pôjdu po vyučovaní, prípadne po skonzumovaní obeda domov. Od tejto chvíle sú za ich bezpečnosť zodpovední zákonní zástupcovia.

Organizácia vyučovania:
1. hod. 8,00 – 8,45
2. hod. 8,55 – 9,40
3. hod. 9,50 – 10,35
4. hod.10,55 – 11,40
Obedňajšia prestávka 11,40 – 12,10
5. hod. 12,10 – 12,55
6. hod. 13,00 – 13,45

Vchod do budovy bude zo strany cintorína cez kovovú bráničku krížom cez dvor /cez bočný vchod do knižnice/.
Oficiálny dozor začína 7,15.

Ranná družina bude zabezpečená iba v prípade záujmu väčšieho počtu detí.

Žiaci elokovaného pracoviska sa zúčastnia slávnostného zhromaždenia dňa 2.septembra so začiatkom o 8,00 hod. v priestoroch ZŠ. V prípade nepriaznivého počasia sa trieda 2.A zhromaždí v učebni v A- bloku na prvom poschodí nad dievčenskými toaletami. Trieda 4.A sa zhromaždí v učebni na prvom poschodí nad chlapčenskými toaletami.

Organizácia vyučovania na elokovanom pracovisku si vyžaduje zo strany vedenia školy vyššie nároky. Preto uvítame akékoľvek nápady a pripomienky, ktoré by organizáciu práce skvalitnili. Za pochopenie ďakujeme.

PaedDr. Iveta Slobodníková


Online testovanie ALFA

Odkaz na online testovanie ALFA pre Základnú školu v Dunajskej Lužnej:
http://www.interactivetests.net/olt/www/sk/student/login?sid=732


Nové zoznamy žiakov 1. a 2. ročníka pre šk. rok 2014/2015

Aktualizovali sme zoznam žiakov 1. a 2. ročníka. Viac v sekcii "Informácie pre žiakov - Zoznamy žiakov".


Prvý školský festival

Vážení rodičia,

keďže čas rýchlo plynie a hektika súčasného spôsobu života je príčinou, že ľudia majú na spoločné stretnutia a spomienky málo času, spoločnosť PROMOACTIVITY, s. r. o. so súhlasom starostu obce Dunajská Lužná a riaditeľky školy usporiada v areáli základnej školy stretnutie všetkých bývalých žiakov ZŠ Dunajská Lužná, priaznivcov školy a rodičov súčasných žiakov ako aj všetkých, ktorí budú  mať chuť toto podujatie navštíviť, na nezáväzné stretnutie. Cieľom podujatia je zaspomínať si na ,,staré dobré časy“ a s priateľmi prežiť príjemné chvíle.
Pre prítomných agentúra  zabezpečila hudobnú produkciu aj stánky s občerstvením.

psf.jpg


Veľký úspech tanečného štúdia Klimo Dance: dobylo Rumunsko!

Tanečno-športový klub Klimo Dance Studio žne úspechy po celom svete. Z Majstrovstiev Európy sa vrátili so zlatým umiestnením.

Čítaj celý článok

Tanečná skupina Las Chiquitas z tanečno-športového klubu Klimo Dance Studio, ktorý pôsobí na Základnej škole v Dunajskej Lužnej, získala s choreografiou "Shake it" 1. miesto na Majstrovstvách Európy - DANCE & SONG EUROPEAN CHAMPIONSHIP. Súťaž sa konala v rumunskom meste Odorheiu Secuiesc. Majstrovstvá v tomto meste prebiehali v čase od 27. do 29. júna 2014. V náročnej konkurencii získali zlaté ocenenie, čím potvrdili kvality tanečného štúdia a nápaditosť choreografie trénerov Margaréty Klimovej a Roberta Ďuriša z Klimo Dance Studio.
Veľká vďaka patrí všetkým fanúšikom dievčat za morálnu podporu, a sponzorom za ich finančnú a materiálnu pomoc. 
Tanečný klub vedie na Základnej škole v Dunajskej Lužnej okrem krúžku spoločenského tanca pre deti aj tanečnú skupinu Latino Girls vekovo starších dievčat a tiež tanečný kurz Latino Dance Fit pre ženy a spoločenské tance pre páry.
Tanečnej skupine ešte raz srdečne gratulujeme a želáme im ďalšie tanečné úspechy!

Viac informácií na:
+421 944 204 006
www.klimodancestudio.com
www.facebook.com/klimodancestudio

Klimo Dance Studio.jpg


Zoznam pomôcok pre 1. stupeň

Aktualizovali sme zoznam pomôcok pre 1. stupeň. Kompletný ho nájdete tu:
zoznam_pomocok.pdf


Súťaž o najrýchlejšieho čitateľa

V mesiaci jún prebehla v prvých ročníkoch súťaž o " Najrýchlejšieho čitateľa ". Triedne pani učiteľky si otestovali svojich žiakov a "víťaz" postúpil do medzitriedneho kola.
24.6. pani uč. Kováčová štyrom víťazom "spočítala" počet slov za jednu minútu a poradie je nasledovné:
1. miesto Klč Paula -1.D
2. miesto Pristach Michal - 1.A
3. miesto Blažek Andrej - 1.B
4. miesto Kršjak Matúš - 1.C

Víťazom srdečne blahoželáme!
Mgr. Darina Kováčová


SPIEVAJ, ŽE SI SPIEVAJ!

Spievaj, že si spievaj, spevavé stvorenie! Veď je spev najmilšie, veď je spev najmilšie, tvoje potešenie... Koľko prekrásnych ľudových piesní naše Slovensko má? Vari sa to ani zrátať nedá...

Čítaj celý článok

A koľko krásnych prezentácií ľudových piesní zaznelo na okresnom kole Slávika Slovenska 2014 v ZUŠ Senec (ul. Fándlyho) dňa 6. mája 2014? V prípade „slávikovskej“ súťaže, ktorá sa niesla v priaznivej, príjemnej, priateľskej atmosfére, podporená zvučnými hlasmi spievajúcich účinkujúcich a pôsobivým výrazovým prednesom, sprievodom pedagógov, by sa mohlo zdať, že o čísla ani nešlo.  V konečnom dôsledku, pravda, na výsledky, teda na „čísla“ všetci čakali. A hlavne deti! Našu školu prekrásne reprezentovali víťazky školského kola.

1.kategória : Vanessa Bradová (3.B) – 2. miesto (piesne Za našim huménkem, Keď ja bula)
2.kategória :  Rebeka Orbanová (6.A) – Cena poroty 2014 (Išlo dzifče, Povej vetrík)

GRATULUJEME!

slavik-sk.jpg

Prejsť na stránku...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12