Navštívili nás brati Grimmovci

13.októbra od 8,30 v našom MKS žiaci 6.-9.ročníka zhliadnli jedinečné divadelné predstavenie, ktoré nielen kultivovalo ducha, ale aj cibrilo znalosť anglického jazyka. Prečítajte si stručnú reflexiu z pera šiestaka Jakuba Levčíka. (pp)

Čítaj celý článok

On Monday morning (13 October 2014) my class attended  The Grimm brothers - a theatre performance in Slovak and English coming from the city of Martin, Slovakia. It was about two brothers which were cursed. They didn´t have fear and they had to find it in 200 years or else it´s the end.It was very funny. They jumped from the story to story. There were giants, witches, werewolves...There were only two actors performing the play. In the end  they found the fear in a very funny moment.

I liked this performance.                                          

                                                        Jakub Levčík - 6.B

THE GRIMMS BROS.jpg


Vo finálových nomináciach celoslovenskej ankety Detský čin roka 2014 má naša škola svoje horúce želiezko

Spomedzi vyše 6000 príbehov sa dostal skutok našich žiačok Silvii Fajnorovej, Tamary Talajkovej a Kristíny Hečkovej z 8.A do finálovej nominácie piatich naj skutkov v kategórii Pomoc ľuďom

Čítaj celý článok

Detský čin roka je významná celoslovenská anketa propagujúca dobro. O detských hrdinstvách, o konaní dobra deťmi, už 14. rok  zbiera autentické svedectvá a  následne ich vďaka silnej mediálnej podpore významne propaguje i oceňuje.

Za predchádzajúcich 13 rokov sa do projektu zapojilo vyše 1,2 milióna detí z celého Slovenska, čím je anketa najvýznamnejšou svojho druhu v SR.

 V 14.ročníku tejto ankety odborná porota posudzovala vyše 6000 prihlásených skutkov detí.  Naša škola je preto v týchto dňoch slávnostne naladená a nesmierne hrdá na to, že skutok našich 3 žiačok Silvii Fajnorovej, Tamary Talajkovej a Kristíny Hečkovej z 8.A posúdila a uznala takým pozoruhodným a silným, že ho zaradila medzi 5 (päť!) finálových nominácií v kategórii Pomoc ľuďom. Mimochodom písali sme už o tomto odvážnom skutku dievčat na našej školskej web stránke počas minulého školského roka, dnes je teda nominácia uverejnená a distribuovaná do všetkých slovenských škôl, ktoré budú môcť hlasovať o tom naj, naj  skutku. Už dnes však môžeme v tichej radosti a vďačnosti čítať o kráse a sile detského ducha našich detí.

http://www.detskycin.sk/sk/Pribehy/Pribehy-2014/Pomoc-ludom/Dievcata-pomohli-90-rocnej-pani-pred-nasilim.html

VERÍME, ŽE TO DOBRÉ, ČO SA DETI NAUČIA O ŽIVOTE CEZ PRÍBEHY INÝCH DETÍ SI ULOŽIA DO SRDIEČOK A ODNESÚ DO DOSPELOSTI.    

                                                                                                                                                    RNDr. Peter Paľaga, učiteľ etickej výchovy

 


Rada rodičov

Dovoľujeme si Vás touto cestou osloviť a predstaviť vám spoločný zámer členov Rady školy a vedenia ZŠ konštituovať RADU RODIČOV pri ZŠ Dunajská Lužná.

Čítaj celý článok

Važení a milí rodičia a priatelia školy,

dovoľujeme si Vás touto cestou osloviť a predstaviť vám spoločný zámer členov Rady školy a vedenia ZŠ konštituovať RADU RODIČOV pri ZŠ Dunajská Lužná.

Prečo vytvoriť v škole radu rodičov:
Rodičia sú jedným z najdôležitejších partnerov školy a nevyhnutnou úlohou vedenia školy je úzka spolupráca s nimi. Rodičia sú najdôslednejšími kritikmi školy prostredníctvom zážitkov svojich detí.
 
Kto je členom rady rodičov:
- Členmi sú zástupcovia rodičov z každého triedneho kolektívu. Za každú triedu je zvolený 1 zástupca na začiatku každého školského roka, na prvom rodičovskom združení. Na pravidelných zasadnutiach  rady rodičov sa tento zástupca zúčastňuje (avšak v prípade záujmu sa môžu zúčastniť aj viacerí zo zvolených zástupcov za danú triedu).
- Členovia rady rodičov si spomedzi seba zvolili predsedu, ktorý je oprávnený vystupovať v mene Rady rodičov. 

Čo je úlohou rady rodičov: 
a) rokovať s vedením školy pri riešení námietok, pozorovaní a požiadaviek rodičov
b) vyjadrovať sa k celkovej činnosti a riadeniu školy prostredníctvom zástupcov rodičov v rade školy
c) prizývať na svoje zasadnutia členov vedenia školy, príp. niektorého pedagogického zamestnanca
d) aktívne pomáhať pri riešení problémov riešených vo výchovnej komisii 
e) pomáhať zabezpečovať finančnú, technickú i organizačnú podporu výchovno-vzdelávaciemu procesu 

Aký význam má pre školu vytvorenie rady rodičov:
a) umožňuje efektívnu komunikáciu a výmenu názorov na výchovu a vzdelávanie medzi školou a rodinou
b) vzájomnými kontaktmi sa utvárajú lepšie vzťahy medzi pedagogickými zamestnancami a rodičmi
c) učitelia môžu lepšie spoznávať rodinné prostredie svojich žiakov
d) pomáha napĺňať myšlienku humanizácie školy získavaním rodičov pre aktívnu spoluprácu so školou, či už ako aktívnych účastníkov rôznych školských akcií, vedúcich záujmových útvarov, (spolu)organizátorov besied, či  iných kultúrno-spoločenských, resp. športových podujatí
e) je nápomocná pri odhaľovaní rôznych negatívnych javov v škole /šikanovanie, požívanie drog a pod./ a tým umožňuje vedeniu školy skvalitňovať svoju riadiacu prácu a výchovné pôsobenie v škole.
 
Ďakujeme za vašu pozornosť a tešíme sa na spoluprácu.

S pozdravom

PaedDr. Iveta Slobodníková - riaditeľka ZŠ
Ing. Eugen Oltus . predseda  RŠ


Aktivita - Deň mlieka v školách

V rámci projektu Deň mlieka v školách som v mesiaci september na hodinách výtvarnej výchovy zrealizovala aktivitu s mojou triedou 2.C. Priebeh aktivity bol spestrený prezentáciou "Deň mlieka" na interaktívnej tabuli, obsahom ktorej boli všeobecné informácie o mlieku a mliečnych výrobkoch, piesne, kvízy a hry s mliečnou tématikou.  Výsledkom celého projektu boli výtvarné práce detí zhotovené z obalov mliečnych potravín doplnené kresbami s mliečnou tématikou.  Najviac deti zaujal model nákladného auta zhotovený z mliečnych obalov.


Triedna učiteľka 2.C
Mgr. Mária Jakubcová

20140925_122056[1].jpg


Členovia i priatelia geograficko-turistického krúžku absolvovali spoločný výlet do rakúskeho národného parku Donau Auen

Sobota 4.10.2014 - Orth a/d Donau - výlet za krásami dunajskej krajiny medzi Viedňou a Bratislavou.

Čítaj celý článok

DSC_0431.JPG


Na prieskumnom pochode v dunajsko-lužnianskej džungli - jelene, zajace, diviaky, srnky, bažanty na dohľad od našich domov

Členovia i priatelia geograficko-turistického krúžku otvorili jesennú sezónu vydarenou a veľmi príjemnou vychádzkou po našom chotári. Veru, aj v našom bezprostrednom okolí sú aj takéto pekné zákutia ako na fotografii.

Čítaj celý článok

P9270470.JPG


Príhovor starostu

Príhovor starostu a jeho stanovisko k aktuálnemu dianiu na škole - riešeniu nedostatočnej kapacity školy.

Kompletný list nájdete tu:
prihovor-starostu.pdf


Píšu o nás v slovenke

O našej škole píšu už aj v časopise Slovenka...

Čítaj celý článok

Celý text nájdete tu:
Škola v kontajneroch.pdf


Pokyny k vzdelávacím poukazom

Vážení rodičia,

v úsilí vyplniť popoludňajšiu mimovyučovaciu činnosť žiakov, ale aj v úsilí získať zo štátneho rozpočtu prostriedky navyše, ponúka naša ZŠ žiakom opäť prácu v rôznych záujmových útvaroch  (krúžkoch). Škola získa pre deti financie naviac na základe počtu vrátených  vzdelávacích poukazov. Hodnota poukazu je v tomto kalendárnom roku 29 eur za desať mesiacov, čo je pre školu nezanedbateľná položka. Je preto škoda, ak vzdelávací poukaz nevenujete niektorému zo školských krúžkov, lebo finančné prostriedky sa vrátia späť do štátneho rozpočtu a vedenie školy stráca možnosť využiť ich v prospech detí.
Žiak odovzdá vzdelávací poukaz iba jednému krúžku, ale môže navštevovať akékoľvek ďalšie školské krúžky zdarma /aj keď im poukaz neodovzdal/.

Vzdelávací poukaz je potrebné vrátiť škole podpísaný zákonným zástupcom dieťaťa najneskôr do štvrtka 18. septembra 2014.


Ďakujeme za pochopenie.
Kolektív pedagógov Vám želá veľa úspechov!

Dunajská Lužná 5.9.2014
PaedDr. Iveta Slobodníková
riaditeľka školy

Rodič dostane od ZŠ:       
1 .pokyny k vzdelávacím poukazom  s ponukou  krúžkov (nevracia sa ZŠ)
2. vzdelávací poukaz (podpísaný zákonným zástupcom vrátiť ZŠ)
3. dodatok k vzdelávaciemu poukazu (s uvedeným názvom krúžku vrátiť ZŠ): dodatok-k-vzdelavaciemu-poukazu.pdf

Bližšie informácie dostanete na tel. č. ZŠ Dunaj. Lužná: 02/45980 229, 0911 444 355


Rekonštrukčné práce v základnej škole

Posledný školský deň si žiaci okrem vysvedčení odniesli domov aj odmeny za úspešnú reprezentáciu školy v rôznych súťažiach. Tento slávnostný deň nebol však posledným pre učiteľov. Zdalo by sa, že s odchodom žiakov a vyučujúcich za zaslúženým oddychom, školský areál celkom osirie. Opak bol pravdou.

Čítaj celý článok

Všetky budovy prešli veľkým „prázdninovým“ upratovaním a čiastočnou rekonštrukciou.  V A – bloku aj v B – bloku boli nainštalované nové žalúzie. V B – bloku vo veľkej počítačovej triede bol osadený kazetový strop a svietidlá, vyrovnané podlahy, položené nové PVC.  V malej aj veľkej počítačovej triede bolo vykonané káblovanie. Niektoré priestory boli vynovené maľovkami,  lavičky v C-bloku boli nanovo natreté.  Spoľahlivá firma In-kanál nám dokázala prečistiť zanesenú kanalizáciu.

Daždivé počasie spôsobilo škody telocvični. Nevyhnutne bolo potrebné odčerpať vodu zo zatopeného suterénu, vymaľovať vstupnú chodbu, zatopenú učebňu a natrieť lavičky. Všetky práce boli zvládnuté na jednotku, takže žiaci v novom školskom roku môžu opäť cvičiť a učiť sa s nadšením.

O areál školy sa mimoriadne ochotne postaral pán školník Štefan Harušťák. Neprehliadnuteľné a esteticky pôsobivé sú udržiavané trávnaté plochy, orezané stromy, upravené kríky, opravené poškodené lavičky a stoly. Pomocnú ruku k dielu priložili aj zahraniční študenti, ktorí pomohli pri úprave kríkov a zelene.

V novom školskom roku 2014/2015 bude mať naša Základná škola aj elokované pracovisko, kde už v lete boli objednané lavice a kúpené dve prenosné tabule. 

Pracovné leto v Základnej škole v Dunajskej Lužnej pod taktovkou pani riaditeľky PaedDr. Ivety Slobodníkovej sa skončilo. Obrazne povedané, pretože posledný augustový týždeň sa celý učiteľský zbor pripravuje na začiatok školského roka. Pani riaditeľka sama k tomu dodáva: „ Chcem poďakovať všetkým zúčastneným, ktorí počas letných dní prispeli k vylepšeniu, skrášleniu a skvalitneniu školského prostredia, tak nevyhnutného, pre pokojnú a kvalitnú výučbu žiakov. Pani tajomníčka Mária Hrajnohová, Mgr. Jana Škrhová, pani zástupkyňa Mária Plačková, aj to sú ľudia, ktorí v letnom období pracovali s vysokým nasadením pre dobro veci. Verím, že všetkých nás spoločne čaká ďalší úspešný a radostný školský rok.“

Mgr. Dagmar Pokorná

Prejsť na stránku...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13