Záložka do knihy spája školy

Tak ako minulý rok, tak aj tento rok sa s veľkou radosťou zapojili naši žiaci 1.-4.ročníka do projektu Záložka do knihy. Na hodinách výtvarnej výchovy sa vyrábali záložky na tému: Moja obľúbená kniha.

Čítaj celý článok

Žiaci mohli ľubovoľnou technikou na záložku zachytiť svojich hrdinov, ktorí sú pre nich najmilší, ktorých svojim spôsobom obdivujú a sú ich vzorom.
Tvorcovia najzaujímavejších záložiek z každého ročníka boli odmenení sladkou odmenou.
Hotové záložky sme poslali do našej družobnej školy v Čechách ZŠ Kly, s ktorou spolupracujeme práve vďaka tomuto projektu.
Záložky, ktoré nám poslali z tejto základnej školy sa rozdali našim najmladším žiakom- prváčikom, ktorí sa z nich nesmierne tešili.

Mgr. Adriana Kišacová
Autori  najzaujímavejších  záložiek:
1.ročník: Lucia Káčer   1.B, Nikolka Podolská   1.B,  Karin Mészárosová  1.A, Petra Záhoráková 1.D, Jasmína Ľuptáková  1.D
2.ročník: Alexandra Poláková  2.B, Michaela Hrajnohová 2.B, Anna Mária Volný  2.A, Michal Závodný  2.B
3.ročník:, Laura Hidegéty  3.A, Lea Jurčíková   3.A, Katarína Štefeková  3.C, Vanessa  Martincová   3.C
4.ročník: ,Marek Mička  4.B, Dominika Janíčková 4.C, Vanessa Bradová 4.B, Samuel Charvát  4.C, Lenka Barniaková 4.A, Ivana Pupáková  4.A

zalozka-do-knihy-spaja-skoly.jpg


Dopravné pre školský rok 2014/2015

Vážení rodičia,

oznamujem Vám, že v dňoch od 10.11.2014 do 14.11.2014  budem vyplácať dopravné za september, október a november, 2014 žiakom, ktorí majú na dopravné nárok.
Žiaci z Rovinky dostanú 33,48  € a žiaci z Miloslavova 39,68 €.

S pozdravom Hrajnohová, tajomníčka školy


Školský ples sa blíži

Všetkých tancachtivých rodičov pozývame na jubilejný XV. školský ples, ktorý sa bude konať 29.novembra 2014 v priestoroch MKS Dunajská Lužná. /Pôvodný termín sme museli z organizačných dôvodov presunúť na 29./
Ples sa začne o 19,00 hod. Vstupné 20 eur zahŕňa večeru, kávu a hudobnú produkciu. O zábavu sa postarajú DJ Heňo z rádia SiTy a skupina  Dušana Čapláka.
Lístky sú už k dispozícii a  môžete si ich zakúpiť v kancelárii vedenia školy.
Touto cestou by sme chceli požiadať všetky ústretové subjekty aj o tradičné dary do tomboly, ktorá je už neodmysliteľnou súčasťou tohto podujatia.
Zároveň prosíme návštevníkov, aby si do priestorov sál nenosili a nekonzumovali vlastný alkohol. Za pochopenie ďakujeme.

Organizačný výbor plesu


Upozornenie na zvýšenú bezpečnosť detí

Vážení rodičia,

vo štvrtok  23.10. 2014 ma navštívila mamička nášho žiaka S.N. , ktorá ma informovala, že v daný deň po skončení vyučovania jej syna oslovil blízko školy cudzí muž v aute s tým, že ho odvezie mamičke. Našťastie sa chlapec vrátil do školy, kde zostal dve hodiny, lebo sa bál ísť domov.  
Matka o tejto skutočnosti  informovala políciu a škola v školskej relácii upozornila deti, aby chodili domov v skupinkách a vyhýbali sa cudzím ľuďom, ktorí by ich chceli kontaktovať.
Prosím, aby ste aj Vy poučili svoje deti, aby boli pri odchode zo školy obozretné a aby sa v prípade akéhokoľvek podozrenia  vrátili do školy a ohlásili sa v riaditeľni alebo v akejkoľvek zborovni.

Iveta Slobodníková, riaditeľka školy


Deň jablka v 2.C

V rámci projektu "Deň jablka" som v mesiaci október so svojou triedou 2.C zrealizovala aktivitu, ktorej obsahom bolo:
- PL na hodinách slovenského jazyka a matematiky s jablkovou tematikou,
- výtvarné práce na hodinách VV (plachetničky z jabĺk, odtlačky jabĺk na tričká),
- v priebehu celého týždňa sme mali v triede "jablkové hodovanie",
- výzdoba triedy s jablkovou tématikou
- práca s interaktívnou tabuľou - počúvanie detských piesní.

Deti najviac zaujali odtlačky jabĺk na tričká.  

Triedna učiteľka
Mgr. Mária Jakubcová

den-jablka.jpg


Navštívili nás brati Grimmovci

13.októbra od 8,30 v našom MKS žiaci 6.-9.ročníka zhliadnli jedinečné divadelné predstavenie, ktoré nielen kultivovalo ducha, ale aj cibrilo znalosť anglického jazyka. Prečítajte si stručnú reflexiu z pera šiestaka Jakuba Levčíka. (pp)

Čítaj celý článok

On Monday morning (13 October 2014) my class attended  The Grimm brothers - a theatre performance in Slovak and English coming from the city of Martin, Slovakia. It was about two brothers which were cursed. They didn´t have fear and they had to find it in 200 years or else it´s the end.It was very funny. They jumped from the story to story. There were giants, witches, werewolves...There were only two actors performing the play. In the end  they found the fear in a very funny moment.

I liked this performance.                                          

                                                        Jakub Levčík - 6.B

THE GRIMMS BROS.jpg


Vo finálových nomináciach celoslovenskej ankety Detský čin roka 2014 má naša škola svoje horúce želiezko

Spomedzi vyše 6000 príbehov sa dostal skutok našich žiačok Silvii Fajnorovej, Tamary Talajkovej a Kristíny Hečkovej z 8.A do finálovej nominácie piatich naj skutkov v kategórii Pomoc ľuďom

Čítaj celý článok

Detský čin roka je významná celoslovenská anketa propagujúca dobro. O detských hrdinstvách, o konaní dobra deťmi, už 14. rok  zbiera autentické svedectvá a  následne ich vďaka silnej mediálnej podpore významne propaguje i oceňuje.

Za predchádzajúcich 13 rokov sa do projektu zapojilo vyše 1,2 milióna detí z celého Slovenska, čím je anketa najvýznamnejšou svojho druhu v SR.

 V 14.ročníku tejto ankety odborná porota posudzovala vyše 6000 prihlásených skutkov detí.  Naša škola je preto v týchto dňoch slávnostne naladená a nesmierne hrdá na to, že skutok našich 3 žiačok Silvii Fajnorovej, Tamary Talajkovej a Kristíny Hečkovej z 8.A posúdila a uznala takým pozoruhodným a silným, že ho zaradila medzi 5 (päť!) finálových nominácií v kategórii Pomoc ľuďom. Mimochodom písali sme už o tomto odvážnom skutku dievčat na našej školskej web stránke počas minulého školského roka, dnes je teda nominácia uverejnená a distribuovaná do všetkých slovenských škôl, ktoré budú môcť hlasovať o tom naj, naj  skutku. Už dnes však môžeme v tichej radosti a vďačnosti čítať o kráse a sile detského ducha našich detí.

http://www.detskycin.sk/sk/Pribehy/Pribehy-2014/Pomoc-ludom/Dievcata-pomohli-90-rocnej-pani-pred-nasilim.html

VERÍME, ŽE TO DOBRÉ, ČO SA DETI NAUČIA O ŽIVOTE CEZ PRÍBEHY INÝCH DETÍ SI ULOŽIA DO SRDIEČOK A ODNESÚ DO DOSPELOSTI.    

                                                                                                                                                    RNDr. Peter Paľaga, učiteľ etickej výchovy

 


Rada rodičov

Dovoľujeme si Vás touto cestou osloviť a predstaviť vám spoločný zámer členov Rady školy a vedenia ZŠ konštituovať RADU RODIČOV pri ZŠ Dunajská Lužná.

Čítaj celý článok

Važení a milí rodičia a priatelia školy,

dovoľujeme si Vás touto cestou osloviť a predstaviť vám spoločný zámer členov Rady školy a vedenia ZŠ konštituovať RADU RODIČOV pri ZŠ Dunajská Lužná.

Prečo vytvoriť v škole radu rodičov:
Rodičia sú jedným z najdôležitejších partnerov školy a nevyhnutnou úlohou vedenia školy je úzka spolupráca s nimi. Rodičia sú najdôslednejšími kritikmi školy prostredníctvom zážitkov svojich detí.
 
Kto je členom rady rodičov:
- Členmi sú zástupcovia rodičov z každého triedneho kolektívu. Za každú triedu je zvolený 1 zástupca na začiatku každého školského roka, na prvom rodičovskom združení. Na pravidelných zasadnutiach  rady rodičov sa tento zástupca zúčastňuje (avšak v prípade záujmu sa môžu zúčastniť aj viacerí zo zvolených zástupcov za danú triedu).
- Členovia rady rodičov si spomedzi seba zvolili predsedu, ktorý je oprávnený vystupovať v mene Rady rodičov. 

Čo je úlohou rady rodičov: 
a) rokovať s vedením školy pri riešení námietok, pozorovaní a požiadaviek rodičov
b) vyjadrovať sa k celkovej činnosti a riadeniu školy prostredníctvom zástupcov rodičov v rade školy
c) prizývať na svoje zasadnutia členov vedenia školy, príp. niektorého pedagogického zamestnanca
d) aktívne pomáhať pri riešení problémov riešených vo výchovnej komisii 
e) pomáhať zabezpečovať finančnú, technickú i organizačnú podporu výchovno-vzdelávaciemu procesu 

Aký význam má pre školu vytvorenie rady rodičov:
a) umožňuje efektívnu komunikáciu a výmenu názorov na výchovu a vzdelávanie medzi školou a rodinou
b) vzájomnými kontaktmi sa utvárajú lepšie vzťahy medzi pedagogickými zamestnancami a rodičmi
c) učitelia môžu lepšie spoznávať rodinné prostredie svojich žiakov
d) pomáha napĺňať myšlienku humanizácie školy získavaním rodičov pre aktívnu spoluprácu so školou, či už ako aktívnych účastníkov rôznych školských akcií, vedúcich záujmových útvarov, (spolu)organizátorov besied, či  iných kultúrno-spoločenských, resp. športových podujatí
e) je nápomocná pri odhaľovaní rôznych negatívnych javov v škole /šikanovanie, požívanie drog a pod./ a tým umožňuje vedeniu školy skvalitňovať svoju riadiacu prácu a výchovné pôsobenie v škole.
 
Ďakujeme za vašu pozornosť a tešíme sa na spoluprácu.

S pozdravom

PaedDr. Iveta Slobodníková - riaditeľka ZŠ
Ing. Eugen Oltus . predseda  RŠ


Aktivita - Deň mlieka v školách

V rámci projektu Deň mlieka v školách som v mesiaci september na hodinách výtvarnej výchovy zrealizovala aktivitu s mojou triedou 2.C. Priebeh aktivity bol spestrený prezentáciou "Deň mlieka" na interaktívnej tabuli, obsahom ktorej boli všeobecné informácie o mlieku a mliečnych výrobkoch, piesne, kvízy a hry s mliečnou tématikou.  Výsledkom celého projektu boli výtvarné práce detí zhotovené z obalov mliečnych potravín doplnené kresbami s mliečnou tématikou.  Najviac deti zaujal model nákladného auta zhotovený z mliečnych obalov.


Triedna učiteľka 2.C
Mgr. Mária Jakubcová

20140925_122056[1].jpg


Členovia i priatelia geograficko-turistického krúžku absolvovali spoločný výlet do rakúskeho národného parku Donau Auen

Sobota 4.10.2014 - Orth a/d Donau - výlet za krásami dunajskej krajiny medzi Viedňou a Bratislavou.

Čítaj celý článok

DSC_0431.JPG

Prejsť na stránku...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14